Στις περισσότερες εγκαταστάσεις υπάρχουν μηχανοστάσια όπου βρίσκεται εξοπλισμός κρίσιμης σημασίας. Για αυτό το λόγο επιβάλλεται η καθημερινή παρακολούθηση αυτών των χώρων ώστε να λειτουργούν απρόσκοπτα. Με το CMMS της iOMS γίνεται η διαχείριση των παρακάτω διατάξεων εντός των μηχανοστασίων:

  • Δοχεία ΖΝΧ
  • Καυστήρες
  • Βαλβίδες
  • Αντλίες
  • Διατάξεις αυτοματισμού
  • Διατάξεις μετρήσεων
  • Εναλλάκτες θερμότητας
  • Επενεργητές

Όλες οι εργασίες σχεδιάζονται έτσι ώστε να ελαχιστοποιείται το χρονικό διάστημα αδράνειας των εγκαταστάσεων και αν έχουμε την ελάχιστη όχληση στη λειτουργία της επιχείρησης.